meet tree NAKATSUGAWA

SHIRO ARIMOTO Memorial Alumni Hall